Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • headerimage.png

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 

Składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni. 

Kadencja  Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Czas trwania kadencji liczy się od ostatniej części Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, do ostatniej części Walnego Zgromadzenia członków odbywającego się w trzecim roku od jej wyboru.

 

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1.    uchwalanie planów gospodarczych,

2.    nadzór i kontrola  Spółdzielni, a w szczególności:

a)    badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b)   nadzorowanie i kontrola sposobu przeprowadzania w Spółdzielni postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych   lub usług przez wykonawców zewnętrznych,

c)   nadzorowanie i kontrola organizowanych przez Spółdzielnię przetargów  na zbycie praw do lokali,

d)   dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych – ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,

e)   przeprowadzenie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni  i jej członków.

3.    powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

4.    podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

5.    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

6.    zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

7.    rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

8.    składanie Walnemu Zgromadzeniu lub «częściom Walnego Zgromadzenia» sprawozdań zawierających      w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

9.       podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

10.   wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,

11.   uchwalenie regulaminów, z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub «części Walnego Zgromadzenia» lub do kompetencji Zarządu,

12. uchwalanie  zasad  rozliczania  kosztów  budowy  i  ustalania  wysokości  wkładów   mieszkaniowych i budowlanych,  a  także  ustalanie stawek  opłat za lokale oraz odpisów  na   fundusz  remontowy i  fundusz społeczno - kulturalny, zgodnie  z zatwierdzonym na dany rok  planem kosztów gospodarki  zasobami mieszkaniowymi,

13.   podejmowanie uchwał  w sprawach wykluczenia lub wykreślenia członka ze  Spółdzielni,

14.   podejmowanie uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

15.   podejmowanie, na wniosek większości właścicieli lokali zamieszkujących w budynku (budynkach), obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, uchwał   w sprawie zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych położonych w tym budynku, z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej,

16.   wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu,

17.   ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych «części Walnego Zgromadzenia»

 

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2015 – 2018:

Iwona Łuniewska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Adamus

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Stanisław Bułka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Adam Nijak

Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Handy

Członek Rady Nadzorczej

Danuta Dworzańska

Członek Rady Nadzorczej

Eugeniusz Flisek

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Cholewik

Członek Rady Nadzorczej

Michał Olearczyk

Członek Rady Nadzorczej

 

 KOMISJA REWIZYJNA:

Skład Komisji Rewizyjnej

Adam Nijak

Przewodniczący

Maciej Adamus

Członek

Sławomir Cholewik

Członek

                        

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.     opiniowanie projektów planów działalności Spółdzielni z zakresu planów gospodarczo- finansowych,

2.    opiniowanie proponowanych zmian w Statucie oraz weryfikowanie regulaminów Spółdzielni,

3.     opiniowanie sprawozdań Zarządu Spółdzielni w zakresie działalności finansowej przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zebraniu Przedstawicieli Członków,

4.    analiza projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni w zakresie związanym z problematyką finansową,

5.   udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej,

6.     przeprowadzenie kontroli Spółdzielni w zakresie:

                - wykonania planów gospodarczo-finansowych,

                 - prawidłowości prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości,

                 - zabezpieczenia majątku Spółdzielni,

                 - dostosowania organizacji wewnętrznej Spółdzielni do jej zadań społeczno-

                   gospodarczych,

                 - kontrola przeprowadzonych przetargów oraz kontrola dokumentacji dotyczącej

                   przekształcenia prawa do lokalu,

7.   przeprowadzenie kontroli zamknięć rachunkowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz stawiania wniosków w sprawie zatwierdzania bilansu i rachunku wyników,

8.   opracowanie projektów planów prac dla Komisji oraz sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności,

9.   wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę.

 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:

Skład Komisji Gospodarki

Zasobami Mieszkaniowymi

Jolanta Handy

Przewodniczący

Michał Olearczyk

Czlonek

Eugeniusz Flisek

Członek

 

Do zakresu działania Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi należy:

1.     opiniowanie projektów planów działalności Spółdzielni z zakresu planów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i problematyki inwestycyjnej,

2.    opiniowanie planów rzeczowo-finansowych działalności inwestycyjno-remontowej,

3.     opiniowanie sprawozdań Zarządu z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi

      i z zakresu działalności inwestycyjnej przedkładanych Radzie Nadzorczej

4.    rozpatrywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni  z zakresu gospodarki zasobami  mieszkaniowymi, gospodarki lokalowej i  inwestycyjnej  oraz projektów uchwał z tego zakresu podejmowanych przez Radę,

5.   rozpatrywanie i opiniowanie wpływających do Rady odwołań, wniosków i skarg członków Spółdzielni   związanych  z  działalnością Zarządu  z  zakresu  gospodarki  mieszkaniowej i inwestycyjnej, 

6.     opracowywanie projektów rocznych planów prac komisji z zakresy wykonywanych czynności,

7.   dokonywanie oceny stanu przygotowań do realizacji inwestycyjnej przede wszystkim  w zakresie zabezpieczenia odpowiednich terenów, środków finansowych i wykonawstwa,

8.   dokonywanie oceny efektów inwestycyjnych,

9.   sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji planów modernizacji, remontów i eksploatacji a w szczególności dobór wykonawców, jakość wykonanych robót oraz końcowy odbiór,

 10.    wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę.

 

SPOŁECZNA KOMISJA MIESZKANIOWA:

Skład  Społecznej

Komisji Mieszkaniowej

Danuta Dworzańska

Przewodniczący

Iwona Łuniewska

Członek

Stanisław Bułka

Członek

 

Do zakresu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:

1.     rozpatrywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu: ustanowienia praw do lokalu, zamiany i wynajmu mieszkań i lokali użytkowych,

2.    rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu o wykreślenie i wykluczenie członka ze Spółdzielni  oraz opiniowanie w sprawach odmowy przyjęcia do Spółdzielni,

3.     rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego lokatorskiego i przedstawienia Zarządowi wniosków,

4.    nadzór nad dokumentacją i umowami o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do odrębnej własności lokalu, przedstawienie Zarządowi i Radzie Nadzorczej wniosków,

5.   nadzór nad podejmowanymi przedsięwzięciami w odniesieniu do użytkowników lokali mieszkalnych zalegających wniosków opłatami czynszowymi, podejmowanych przedsięwzięć prawnych,

6.    nadzór nad dokumentacją przetargową w/w lokali mieszkalnych przeznaczonych do tej formy sprzedaży, przedstawianie wniosków Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni,

7.   opiniowanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie kolejności ustanawiania praw do lokalu,

8.   opiniowanie umów dotyczących lokali mieszkalnych,

9.   opiniowanie wniosków i postulatów dotyczących organizacji przyjmowania w poczet członków, zamiany mieszkań jak i obsługi członków z zakresu członkowsko-mieszkaniowego,

 10.    rozpatrywanie i opiniowanie wpływających do Rady odwołań, wniosków i skarg członków    Spółdzielni  związanych z działalnością Zarządu  w  zakresie  zagadnień związanych z umowami lokalowymi,

 11.   przeprowadzenie kontroli prawidłowości zasiedlania mieszkań w domach spółdzielczych,

 12.  rozpatrywanie wniosków członków w sprawie zamiany mieszkań,

 13.  kontrolowanie działalności społeczno-wychowawczej w tym między innymi: kluby,

        świetlice, koła zainteresowań, zespoły artystyczne,

 14.  rozpatrywanie i opiniowanie wpływających do Rady wniosków, skarg i odwołań

        związanych z działalnością Zarządu w sprawach społeczno-wychowawczych

 15.  opracowywanie projektów rocznych planów prac komisji oraz sprawozdań z zakresu

        wykonywanych czynności,

16.   wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę.