Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • headerimage.png

Skład:

Salwina Szymaniuk - Prezes Zarządu  

Dorota Adamowicz - Zastępca Prezesa Zarządu

Andrzej Lach - Członek Zarządu

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 


 

 Do kompetencji zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innych organom Spółdzielni, w szczególności:

 1. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz zawierania umów o budowęlokalu, o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszklanego, o ustanowienie odrębnej własności lokalu, o przeniesienie własności lokali,
 2. sporządzanie projektów planów gospodarczych,
 3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 4. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 5. przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 6. sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat, któe podlegają uchwale Walnego Zgromadzenia,
 7. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
 8. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad, 
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, 
 11. zwoływanie zebrań grup członkowskich i Zebrania Przedstawicieli Członków
 12. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
 13. udzielanie pełnomocnictw
 14. nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nei jest zastrzeżóne w statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
 15. odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 5-krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 16. występowanie do sądu z żadaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 i § 75 ust. 2 Statutu.

Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
Zarząd działa kolegialnie na okresowo odbywanych posiedzeniach.

 Ringtone Psychostick free ringtones for iPhone