Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • headerimage.png

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1.  uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej   i kulturalnej Spółdzielni,

2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków i organów Spółdzielni w tych sprawach,

3.    udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

4.    rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu z lustracji oraz podejmowanie uchwał  w związku     z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,

5.    podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

6.  podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

7.    oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8.  podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni  oraz likwidacji Spółdzielni,

9.    rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań do uchwał Rady Nadzorczej,

10.    uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni,

11.    podejmowanie  uchwał w  sprawie przystąpienia Spółdzielni  do Związku Spółdzielczego i wystąpienia  ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12.    wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

13.   wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

14.    uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej,

15.   podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.